Standard salgsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle tilbud og leveranser gitt av Relekta AS (heretter Selger) til våre kunder (heretter Kjøper), med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved områder som ikke dekkes av punktene nedenfor så henvises det til Lov om kjøp [kjøpsloven] LOV-1988-05-13-27 for bedrift B2B.

Et tilbud er gyldig til den dato som er angitt i selve tilbudet. Tilbud gis med forbehold om at det ikke inntrer vesentlige endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater m.m. i tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer.

Bestillinger er bindende for begge parter når bestilling er mottatt av Selger, og når denne har bekreftet bestilling i form av ordre, ordrebekreftelse, faktura eller ordren er overlevert Kjøper. Skaffe- og bestillingsvarer vil leveres fortløpende ved mottak vårt logistikksenter. Skaffe- og bestillingsvarer er bindende og kan ikke returneres.  Se §04.1.

Alle forsendelser skjer FCA/EXW iht. Incoterms 2010 fra vårt logistikksenter i Kabelgaten 39B (Økern næringspark), 0580 Oslo.

Ved forsendelser pr. oppkravsgebyr eller ved forhåndsbetaling tilkommer det et ekspedisjons-/ oppkravsgebyr. Levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører. Når Selger selv forestår leveringen, eller Kjøper henter varene hos Selger, finner leveringen sted ved overlevering til Kjøper. Ved levering går risikoen for varen over på Kjøper. Hvis Kjøper ikke kan motta varen/forsendelsen til avtalt tid vil lagring besørges for Kjøper regning og risiko.

Hvis varen ved mottak viser spor etter transportskade skal Kjøper anmerke dette på mottaksseddel/elektronisk POD ved mottak og omgående henvende seg til transportøren for eventuelt dekning av transportskade. Har Selger arrangert frakt vil denne bistå Kjøper i å få dekning av transportskade forutsatt at Kjøper har anmerket og dokumentert alle synlige skader ved signert mottak.

Leveringstider på produkter som Selger leverer fra eget lager er normalt omgående, dog med tillegg for den tid som rimeligvis trengs for å oppfylle eventuelle særskilt avtalte transportforpliktelser m.m. Selger kan forlenge leveringstiden i rimelig utstrekning hvis leveransens omfang, andre leveranser eller andre forhold vanskeliggjør omgående levering. Angitt leveringstid i tilbud, ordrebekreftelse eller avtale for produkter som ikke befinner seg på lager er å anse som veiledende.

Ordre som er registrert i vårt ERP system innen 12:00 vil sendes fra vårt logistikksenter samme dag. Budbilkunder i Oslo leveres samme dag; mellom 08:00 og 12:00 og mellom 12:00 og 16:00. Med forbehold jf.§9.

 1. Ordre som hentes av Kjøper selv vil stilles klart for utlevering påfølgende virkedag etter 09:30. Kjøper må henvise til et tildelt ordrenummer. Det kreves legitimasjon ved utlevering.
 2. Transportør som henter for Kjøper se punkt §4.3.1.
 3. Ekspress service/Ekspress frakt:
  • Ekspress service kan utføres ved behov og belastes kr. 300,- pr. ordre. Gjelder service utover punkt 1-3.
  • Ekspress frakt. Deadline for booking av ekspress frakt er kl. 11:00. Transportørens gjeldende satser blir fakturert Kjøper. Eventuell avtale fraktfri levering gjelder ikke ved ekspress frakt. Punkt 4.3.3.1 tilkommer hvis ekspressfrakt bookes etter kl.11:00.
  • Henter selv: Ønsker kjøper å hente ordre samme dag som ordre opprettes belastes Kjøper ekspress service iht. punkt (a) kr. 300,- og får melding på SMS eller e-post når ordren er klar. Det er minst 2 timer behandlingstid. Kjøper må henvise til et tildelt ordrenummer. Det kreves legitimasjon ved utlevering.
  • Øvrige ekspressoppdrag (24 timers døgnvakt) belastes i tillegg iht. gjeldende timesats basert på ukedag/helg. Kostnader via andre aktører tilkommer.

Eksport håndteres fortløpende og tidligst påfølgende virkedag med følgende forbehold:

 1. PO inneholder all nødvendige opplysninger mottaker: navn, adresse, post nr., sted, kontakt informasjon og ordre registrert (ERP) innen 12:00. foregående virkedag. Ved effektuering av forsendelse samme dag tilkommer Ekspress service ref. 4.3.3.1
 2. Fakturamottaker (kjøper) har løpende avtale med selger.
 3. Betaling og ansvar incoterms er avklart. Normalt FCA / EXW logistikksenter 0580 Oslo.
 4. Ingen returrett på eksportforsendelser hvis ikke dette er avtalt

Ved mottak må Kjøper undersøke varene grundig og før varene tas i bruk må Kjøper gjennomgå leveransen for å sikre at det ikke er feil eller mangler ved leveringen eller produktene.
Reklamasjon ved åpenbare mangler og avvik skal reklameres/meldes Selger snarest og senest innen 7 virkedager.

Ved feil eller mangler som ikke er konstatert umiddelbart ved levering har Kjøper 1 års reklamasjonsrett fra fakturadato. Reklamasjon skal meldes til Selger hurtigst mulig. Selger er forpliktet og berettiget til, innenfor en rimelig tidsperiode, å avhjelpe eller utbedre mangelen. Reklamasjonsretten bortfaller hvis mangelen er forårsaket av Kjøper selv, eksempelvis som følge av feilaktig eller uautoriserte reparasjon eller bruk. Reklamasjonsretten bortfaller hvis en vare repareres av et verksted uten Selgers autorisasjon. Kjøpers godtgjørelse ved eventuelle feil og mangler ved en vare kan ikke overstige prisen på varen.

Standard betalingsbetingelser fra Relekta AS er pr. 14. dager.
Vi beregner forsinkelsesrenter etterskuddsvis iht. Lov om Forsinkelsesrente, og vi følger Finansdepartementets til enhver tid gjeldende satser.
Betaling av utestående skal skje innen forfallsdato, notert på faktura. Ved eventuell skriftlig purring på forfalt faktura, forbeholder vi oss retten til å kunne beregne purregebyr etter gjeldende lov og satser.

Eiendomsretten til alle leveranser tilkommer Selger inntil hele kjøpesummen inkl. eventuelle omkostninger og renter er betalt. Selger har salgspant i de leverte varene til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jf. panteloven §§ 3-14 til 3-22.

 1. Retur forespørsel skal alltid avtales på forhånd med vår supportavdeling. Start prosessen ved å fylle ut sjema her. Returordre med tildelt returnummer skal legges ved forsendelsen. Svar på forespørsel gis innen påfølgende to virkedager. Ikke avtalte returer vil avvises og returneres avsender for avsenders regning
 2. Ved retur iht. 5 stjernes garantien se kriteriene for dette. All retur skjer for Kjøpers regning og risiko (Selger kan arrangere retur for Kjøper forutsatt at faktura er betalt).
 3. Varen skal framstå som ny og være i original og ubeskadiget emballasje.
 4. Varer som ikke lenger er lagerførte, kan ikke returneres.
 5. Skaffevarer eller bestillingsvarer kan ikke returneres.
 6. Produkter med holdbarhet aksepteres ikke i retur hvis fakturadato er eldre enn 6 mnd.
 7. Artikler/ordre med verdi under kr. 1.500,- aksepteres ikke i retur.
 8. Returer som skyldes feil fra Relekta AS arrangeres og dekkes i sin helhet av Relekta AS
 9. Kreditering av godkjent retur vil utføreres innen 14 virkedager fra varene er mottatt vårt logistikksenter og verifisert iht. returordrenummer og årsak påført skjema

Alle opplysninger, samt data i elektroniske og trykte medier, baseres på produsentens opplysninger om det enkelte produktet. Selger tar forbehold om evt. feil i og endringer av spesifikasjoner.

I den grad Selger, i henhold til lov om produktansvar, kan gjøres ansvarlig overfor Kjøper, er Selgers ansvar begrenset til produktansvaret. Det omfatter ikke ansvar for eventuell tapt arbeidsfortjeneste, forsinkelser grunnet ressursbehov, intern eller ekstern kapasitet, trafikale, tolltekniske problemer, transportkostnader, driftstap m.m. Kjøpers eventuelle rettsforhold overfor tredjepart er Kjøpers ansvar. Såfremt Selger har et produktansvar solidarisk med en annen juridisk enhet/person, begrenses Selgers ansvar i det innbyrdes forholdet. Det tas videre forbehold om force majeure hos Selger samt hos leverandøren og/eller transportøren av den aktuelle varen.

Tvister under denne avtale skal partene så vidt mulig søke løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk rett ved norske domstoler. Oslo Byrett vedtas som verneting.

 

Relekta forbeholder seg rett til uten varsel gjøre endringer i generelle betingelser.

 
Ved å trykke "Godta alle" gir du samtykke til at vi kan samle informasjon om deg for ulike formål via informasjonskapsler. Funksjonalitet, Statistikk og Markedsføring
Ved å trykke "Godta alle" gir du samtykke til at vi kan samle informasjon om deg for ulike formål via informasjonskapsler. Funksjonalitet, Statistikk og Markedsføring